Studia podyplomowe >> Zachowania problemowe młodzieży - profilaktyka, wsparcie, interwencja

Zachowania problemowe młodzieży - profilaktyka, wsparcie, interwencja

 

Studia Podyplomowe

Zachowania problemowe młodzieży – profilaktyka, wsparcie, interwencja

 

 

 

 

 

 

 

Organizator:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji WSNSiR UWStudia mają charakter doskonalący, poszerzają kompetencje pedagogiczne i psychologiczne, wskazane szczególnie do pracy z wychowankami w wieku 12-18 zagrożonymi zachowania problemowymi utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.Adresat:

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych legitymujący się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, zamierzający podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.Cel:

Celem głównym Studiów jest:

·    pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy z wychowankami, szczególnie w wieku 12-18 z zagrożonymi zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
·    rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizyczne ucznia/wychowanka
·    rozwijanie umiejętności wychowawczych w celu udzielania, organizowania, zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów/wychowanków
·    przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych (diagnozowanie, projektowanie, postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne)
·    rozwój własny słuchaczy Studiów.Zakres tematyczny:

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań problemowych młodzieży (m.in. depresja, osamotnienie, uzależnienia, niekonwencjonalne zachowania seksualne, trudności adaptacyjne związanie z różnicami kulturowymi); aktywne i terapeutyczne metody pracy z młodzieżą; podstawy prawa dla pedagogów.Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz wybitni specjaliści posiadający certyfikaty bogate doświadczenie zawodowe związane z problematyką studiów.Organizacja, tryb i czas trwania:

Studia obejmują 150 godzin dydaktycznych (wykłady – 60 godzin, warsztaty – 75 godzin, seminarium dyplomowe – 15 godzin).

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach programowych oraz uzyskanie zaliczenia z przedmiotów zawartych w programie Studiów. Studia kończy obrona przygotowanej pracy dyplomowej.

Studia prowadzone są w trybie zaocznym.

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dziesięciu 2-dniowych sesji (sobota – niedziela).

Szczegółowe warunki rekrutacji:

Od kandydatów na studia będą wymagane następujące dokumenty:
1.    podanie o przyjęcie na studia;
2.    życiorys (z podaniem przebiegu pracy zawodowej i uzasadnieniem chęci podjęcia studiów podyplomowych);
3.    1 zdjęcie;
4.    odpis dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Rekrutację prowadzi IPSiR UW. Termin składania wymaganych dokumentów (drogą pocztową lub osobiście): 30.11.2017 r., w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa

 

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – listopad/grudzień 2017 r.Opłata za studia – 3 700 PL (jednorazowo lub w dwóch ratach)

Czesne za pierwszy semestr wynosi 2000 PLN. Dowód wpłaty czesnego należy dostarczyć do sekretariatu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu na studia.

Czesne za drugi semestr wynosi 1700 PLN.

Wpłaty należy wnosić na rzecz IPSiR UW (w rubryce „tytułem” należy wpisać „Studia Podyplomowe – Zachowania problemowe młodzieży”).


Nazwa odbiorcy:    Uniwersytet Warszawski WSNSiR (34-00-00) – IPSiR
                            Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
                            00-927 Warszawa
Nr rachunku odbiorcy:    37 1160 2202 0000 0000 6084 9499Kierownik: doc. dr Elżbieta Bielecka

e-mail: podyplomowe.ipsir@uw.edu.pl